Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Thursday, March 23, 2006

Историја на компјутерската наука

Од денес па натаму ќе објавувам информации за настани поврзани со историјата на компјутерската наука, кои што се случиле на тековниот датум.

Информациите ќе бидат објавувани во левата колона на овој блог. До секоја информација ќе постои линк кој ќе води до поопширен пост на новиот блог Computer History (MKD).

Comments on "Историја на компјутерската наука"

 

post a comment