Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe ...
Albert Einstein

A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human ...
Alan Turing

Two things control men's nature, instinct and experience ...
Blaise Pascal

Tuesday, February 07, 2006

Slypeecat: Нова верзија на нивната Open Source база

Slyeepycat издадоа нова верзија на својата open source база Berkeley DB Java Edition.
Најновата верзија 2.1 за разлика од претходните има подобрување во поглед на перформанси. Подобрувањето најмногу се базира на побрзото работење на самата база, подобро работење со релации.
Друга нова особина можноста да се контролира заклучувањето (locking) на табелите.
Најновата верзија доаѓа со солидна документација за користење на базата во апликации кои користат конкурентни трансакции.

Базата може да се симне од оваа интернет страница .

Comments on "Slypeecat: Нова верзија на нивната Open Source база"

 

post a comment